Debesų biuras principinė schema

Darbo grupėje (angl. groupware) verslo valdymo sistema (VVS) Debesų biuras turi keletą pagrindinių posistemių: CRM (angl. customer relationship management. Viešųjų ryšių valdymas, klientų valdymo sistema), ERM (angl. enterprise relationship management. Vidinių ryšių valdymas), DMS (angl. document management system. Dokumentų valdymas), EPM (angl. enterprise project management. Projektų valdymas), ABC (angl. activity based costing. Veiklos kaštai), PIM (angl. personal information management. Asmeninės informacijos valdymas), CMS (angl. content management system. Turinio valdymas) ir k.t.

Groupware schema

1 pav. VVS Debesų biuras principinė schema

Viešieji ryšiai, klientų valdymo sistema (angl. customer relationship management) - CRM

Groupware schema - ryšių su klientais valdymas

2 pav. Viešųjų ryšių, klientų valdymo sistemos schema

Vidiniai ryšiai (angl. enterprice relationship management - ERM)

Groupware schema - vidiniai ryšiai

3 pav. Vidinių ryšių schema

Veikiančios taisyklės

Groupware schema - veikiančios taisyklės

4 pav. Sistemą veikiančios taisyklės

Valdymo schema

Groupoffice schema - valdymo schema

6 pav. Darbo grupėje sistemos sustambinta valdymo schema

Kiekviena iš posistemių turi sąryšius su vidiniais, išoriniais ryšiais, paklūsta bendrosioms sistemos taisyklėms.

Dokumentų valdymas (angl. document management system - DMS)

Groupware schema - dokumentų valdymas

7 pav. Dokumentų valdymo sistemos schema

Dokumentą svarbu saugoti kuo arčiau su juo susijusio objekto, tačiau išsaugoti hierarchinę dokumentų struktūrą.

Projektų valdymas (angl. enterprise project management - EPM)

Groupware schema - projektų valdymas

8 pav. Projektų valdymo sistemos schema

Darbo grupės projektų, paslaugų valdymo sistema privalo atspindėti kasdieninius nusistovėjusius veiklos santykius.

Veiklos kaštų apskaita (angl. activity based costing - ABC)

Groupware schema - veiklos kaštų apskaita

9 pav. Veiklos kaštų apskaitos schema

Duomenų mainai

Groupware schema - duomenų mainai

10 pav. Duomenų mainų schema

Paprastas duomenų manipuliavimas tarp darbo grupėje sistemos posistemių yra būtinas, kad sistema tinkamai funkcionuotų.